Rekendecreet

Sinds 1 januari 2012 is het Rekendecreet (Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof) in werking getreden. De teksten van het decreet en de uitvoeringsbesluiten werden hier verzameld onder het tabblad Regelgeving.

De specifieke regelgeving inzake subsidiëring, die ingevolge het Rekendecreet bijgewerkt werd en van toepassing wordt vanaf 1/1/2014, kan samen met de toelichtende nota’s hier geraadpleegd worden.

 

Rekendecreet:

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020481&param=inhoud&AID=1137902

Hier maakt men een onderscheid tussen enerzijds de entiteiten die ressorteren onder art 4 §1 van het Rekendecreet (nominatief opgesomd) en anderzijds de entiteiten welke vallen onder §2 van ditzelfde artikel.

§ 1Dit decreet is van toepassing op :
1° wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreft : de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer;
2° rechtspersonen nominatief opgesomd.

§ 2Dit decreet is deels van toepassing op:

Artikel 37, § 1, artikel 46, § 2, en artikel 50, § 2, zijn ook van toepassing op alle andere alle andere rechtspersonen dan deze die vermeld worden in paragraaf 1 als die, in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, deel uitmaken van de Vlaamse deel-staatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren.

§3. Jaarlijks wordt de lijst van Vlaamse rechtspersonen die bedoeld wordt onder paragraaf 2 opgenomen in het begrotingsdecreet.

 

Link NBB: eenheden behorende tot de publieke sector

 

Diverse Uitvoeringsbesluiten: waaronder Controle & Single Audit, Subsidiëring

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1022459&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

mogelijkheid tot verkorte jaarrekening voor entiteiten van Rekendecreet art4§2.

 

Documenten:

pdf bestandVR 2014 0512 MED.0466-1 Handleiding boekhoudregels - nota.pdf (91 kB)

pdf bestandVR 2014 0512 MED.0466-4 Handleiding boekhoudregels - bijlage.pdf (99 kB)